Praco AS
 


ETISKE RETNINGSLINJER OG BETINGELSER FOR Praco asDisse retningslinjer og betingelser inngår som en del av oppdragsavtalen og gjelder dersom ikke annet er avtalt.


1. Generelt
Oppdragene utføres i nært samarbeid med kunden og dennes ansatte. I alle forhold vil vi søke å ivareta klientens interesser på beste måte. Vår virksomhet er ikke bundet av særskilte interesser, og vi vil opplyse om enhver eventuell interessekonflikt.

2. Oppdragsavtalen
Er normalt basert på tilbud, ordrebekreftelse eller avtale og angir rammen for oppdraget (varighet, frister, honorar, særskilte betingelser o.l.).

Vesentlige endringer eller tillegg til oppdragsavtalen skal fremsettes skriftlig og bekreftes i samme form som den opprinnelige avtalen/tilbudet.

Kunden har rett til å avbryte oppdraget når som helst mot å betale honorar for utført arbeid og erstatning for økonomisk tap som følge av bortfalt oppdrag.

Praco forbeholder seg retten til å tre ut av avtalen under spesielle omstendigheter.

3. Ramme for samarbeidet
Vi vil planlegge og utføre oppdraget i samarbeid med kunden.

Kunden må stille nødvendig tid, kapasitet og opplysninger til rådighet for å kunne oppnå et godt resultat.

Resultatet av vårt arbeid fremmes normalt som forslag. Ansvaret for gjennomføringen av forslagene er kundens ansvar dersom ikke annet er avtalt. Hvis Praco skal stå for gjennomføringen, må myndighet til dette gis av kunden.

4. Organisering av oppdraget
For alle oppdrag utnevnes en ansvarlig fra Praco’s side. Den ansvarlige trekker opp retningslinjer for konsulentarbeidet, står for planlegging, tilrette-legging, kontroll og utfører det vesentlige av arbeidet.

Etter samråd med kunden og oppdragets art kan den ansvarlige trekke inn andre av våre konsulenter. Kunden utnevner også en kontaktperson som er konsulentens hovedsamarbeidspartner.

5. Honorarberegning og betingelser
Honorar beregnes på grunnlag av den tid som er regnet å gå med til oppgaven, enten arbeidet utføres hos kunde eller Praco. For honorarets størrelse henvises til tilbud /ordrebekreftelse / avtale.

      Ved løpende honorar faktureres 1-2 avregninger pr måned etter medgått tid. Normalt vil det bli antydet en øvre grense for oppdraget.

Ved fast beløp for honoraret beregnes et à konto beløp på 50% av honorarets størrelse. À konto beløpet faktureres den måneden oppdraget er inngått. Den resterende halvparten faktureres som løpende avregning.

Ved beløp under NOK 80.000 faktureres 100% av beløpet ved oppdragets start.

Betalingsbetingelser er 10 dager fra fakturadato.
Alle våre priser er ekskl. mva.
Etter forfall beregnes en rente på 1,25% pr påbegynt måned.

6. Reise-, diett, oppholdsutgifter og reisetid
Bilgodtgjørelse og diett faktureres etter statens satser utenfor nærområde. Oppholdsutgifter, flyreiser, bompenger og parkering o.l. faktureres etter selvkost. Reisetid faktureres normalt etter halv timesats eller ifølge tilbud.

7. Supplerende tjenester
Etter avtale med kunden kan vi skaffe supplerende tjenester som advokatbistand, revisor, opplæring o.l. Denne type avtaler inngås i kundens navn. Praco as kan ikke holdes ansvarlig for arbeidet som disse utfører.

De tilleggstjenester som Praco måtte kjøpe på egne vegne er vårt ansvar. Ved avtale med kunden kan det avtales refusjon av disse tjenester.

8. Behandling av fortrolige opplysninger
Praco vil behandle alle opplysninger fortrolig vedrørende kunden og dennes forbindelser – både under utførelse av oppdraget og senere.

9. Bruk av utarbeidet materiale
Praco’s forslag til utarbeidet materiale og anbefalinger er utarbeidet for kundens eget bruk. Forslag, rapporter, analyseverktøy, undervisnings-materiale o.l. er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk, og kan ikke uten tillatelse fra Praco, lånes ut, selges eller brukes på annen måte enn det som er forutsatt i oppdragsavtalen/tilbudet.

10. Tvistemål
Alle uovenstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med denne kontrakt, og som partene ikke selv kan enes om, skal avgjøres etter norsk lov.